فراخوان ها، مقرارات و بخشنامه ها

قانون اساسی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲ فروردین ۱۴۴۹ ]
سند چشم اندازه 20 ساله
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱ فروردین ۱۴۴۸ ]
برنامه‎ ششم توسعه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱ فروردین ۱۴۴۷ ]
لیست موسسات فرهنگی و هنری
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
لیست چاپخانه ها
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
فهرست کتاب های خریداری شده 3
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
فهرست کتاب های خریداری شده 2
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
فهرست کتابهای خریداری شده 1
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
 
تفاهم نامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
تفاهم نامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
تفاهم نامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
تفاهم نامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
تفاهم نامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
تفاهم نامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
تفاهم نامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
تفاهم نامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
تفاهم نامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
تفاهم نامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
تفاهم نامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
تفاهم نامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
تفاهم نامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
تفاهم نامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
تفاهم نامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
تفاهم نامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
تفاهم نامه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
۱ ۲
۵۰ مورد، صفحه ۱ از ۲