فراخوان ها، مقرارات و بخشنامه ها

قانون اساسی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲ فروردین ۱۴۴۹ ]
سند چشم اندازه 20 ساله
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱ فروردین ۱۴۴۸ ]
برنامه‎ ششم توسعه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱ فروردین ۱۴۴۷ ]
تفاهم نامه آموزشی
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
آموزش زبان قرآن «2» (نحو مقدماتی)
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
آموزش زبان قرآن«1» (صرف مقدماتی)
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
آموزش عمومی تدبر در سوره های قرآن کریم
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم (دوره تکمیلی)
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم (ویژه نوجوانان)
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم (دوره مقدماتی)
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
آموزش حفظ موضوعی قرآن کریم
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
تربیت حافظان قرآن کریم (مقطع ده جزء سوم قرآن کریم)
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
تربیت حافظان قرآن کریم (مقطع ده جزء دوم قرآن کریم)
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
تربیت حافظان قرآن کریم (مقطع پنج جزء دوم قرآن کریم)
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
تربیت حافظان قرآن کریم (مقطع پنج جزء اول قرآن کریم)
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
آموزش تجوید مقدماتی و صوت و لحن پایه
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
آموزش روان خوانی قرآن کریم
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
آموزش روخوانی قرآن کریم
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
دستورالعمل اجرایی تنظیم حق التدریس مدرسان قرآن کریم
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
اصلاحیه دستورالعمل تأسیس، اداره و انحلال انواع مهدهای کودک (مهدکودک قرآنی)
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
طرح جامع نهضت قرآن آموزی
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
آیین‌نامۀ چگونگی جذب حمایت و ساماندهی مشارکت های مردمی و حمایت و پشتیبانی از مراکز غیر دولتی قرآنی
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
آیین‌نامۀ داخلی ستاد هماهنگی نهضت قرآن آموزی
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
بازنگری دوره های آموزشی فرهنگی و اجتماعی
[ _ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ]
 
۱ ۲
۵۰ مورد، صفحه ۱ از ۲